Mשב שוקי הון

הסבת אקדמיים לתחום שוק ההון

Mשב שוקי הון

הסבת אקדמיים לתחום שוק ההון

מכללת Mשב שוקי הון מציעה מסלול להסבת אקדמיים לתחום שוק ההון. מסלול זה מכין את הסטודנטים קריירה בנקאית/פיננסית דרך הגשה לבחינות הרשות הישראלית לניירות ערך בתחום ייעוץ ושיווק השקעות.

מידע נוסף

מסלול הסבת אקדמיים לתחום שוק ההון במכללת Mשב שוקי הון הינו מסלול ייחודי המותם לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות. המסלול מיועד לאקדמיים המעוניינים בעיסוק בתחומי שוק ההון ולשם כך צריכים רישיון. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים למגוון רחב של תחומי לימוד ובינהם, מבוא לכלכלה, מבוא לחשבונאות, מבוא לסטטיסטיקה וליסודות המימון, דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית אתיקה, ניתוח ניירות ערך וכלים פיננסיים (שוק ההון בישראל, המסחר בבורסה, הנפקות והשוק הראשוני, מכפילי רווח, תזרים מזומנים, ניתוח טכני, ניתוח דוחות כספיים, השקעות במניות, אג"ח, כתבי אופציה, מעוף, קופות גמל וקרנות נאמנות).         

תוכנית הלימודים במסלול הסבת אקדמיים לתחום שוק ההון במכללת Mשב שוקי הון כוללת לימודים פרונטליים, תרגול ופיתרון בחינות פנימיות כהכנה לבחינות החיצוניות. משך הלימודים במסלול זה בין שנה לשנתיים (בהתאם לבחירת הסטודנט) שבסיומן התמחות קצרה של שישה חודשים. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בקריירה בנקאית כיועצי השקעות.