ClickCease

היחידה הארצית לחקירות וביטחון

קורס קציני ביטחון

היחידה הארצית לחקירות וביטחון

קורס קציני ביטחון

אם אתם רוצים להיות קציני ביטחון ואין לכם עבר פלילי קורס קציני ביטחון ביחידה הארצית לחקירות וביטחון מיועד בדיוק לכם. הקורס בחסות המרכז להשתלמויות, בר אילן

מידע כללי

העלייה בפשיעה ובטרור בארץ ובעולם נביאים עימם צורך מיידי בהרחבת מערכי האבטחה הקיימים בכל ארגון - הן הציבורי והן הפרטי. כיום נדרשת העסקת קצין ביטחון בכל ארגון גדול כמפעלים, רשתות שיווק מתקנים ביטחוניים, מוסדות ציבור, עיריות ורשויות מקומיות, חברות פרטיות, מרכזי ספורט ובילוי, קניונים ועוד. בתקופה בה אין באפשרותה של משטרת ישראל לתת מענה הולם לדרישות הביטחון של הגופים השונים היחידה הארצית לחקירות פרטיות וביטחון שמה לה למטרה להכשיר קציני ביטחון מיומנים, בעלי ידע מקצועי, המתאים למילוי תפקידם בעתות שיגרה ובזמני חירום.

קורס קציני ביטחון ביחידה הארצית לחקירות פרטיות וביטחון הינם מרתקים ומאתגרים ומקנים לכם את הידע והכלים הנדרשים לפיתוח מיומנויות אישיות של קצין הביטחון בכל הקשור למניעה, היערכות ותגובה לאירועים בשגרה ובחירום, בניית תיק שטח ומערך אבטחה, ניהול אבטחה - וכל זאת ברמה גבוהה ובמסגרת החוק.

תוכנית הלימודים כוללת לימוד אקדמאי, סיורי שטח (במחלקות ביטחון/מתקנים) ופרויקט גמר.

משך לימודים

הלימודים בקורס נמשכים כשמונה חודשים. 

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם היחידה הארצית לחקירות פרטיות בחסות המרכז להשתלמויות, בר אילן.