ClickCease

האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה

קורס רכזי תכנון בהיבטי השימור במרחב הכפרי

האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה

קורס רכזי תכנון בהיבטי השימור במרחב הכפרי

האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה מציעה קורס רכזי תכנון בהיבטי השימור במרחב הכפרי.

הלימודים מתקיימים בצפון הארץ, על שפת הכנרת.

מידע כללי

המרחב הכפרי בישראל כולל 54 מועצות אזוריות, אשר חולשות על קיבוצים, כפרים, מושבים ושטחים פתוחים רבים. במקומות אלו מצויים אתרים ארכיאולוגים ומבנים היסטוריים מתקופות שונות, נופי תרבות וטבע (מטעים, גנים נטועים וכו') כחלק מתהליכי פיתוח אינטנסיביים הנובעים בין היתר מהמשבר בחקלאות, הפרטת קיבוצים ושינויים בזכויות במקרקעין, רבים מאתרי מורשת אלו הינם מושא לפיתוח כלכלי, קהילתי-מקומי ותיירותי.

קורס רכזי תכנון בהיבטי השימור במרחב הכפרי, נועד להציג את האפשרויות הללו ואת התוצאות הרצויות. הכוונה להשבחת נכסים, אפשרויות כלכליות תיירותיות, קהילתיות וחברתיות. הקורס יציג את כל שלבי תהליך השימור הן של האתרים הארכיאולוגים והן של המבנים ההיסטוריים. משתתפיו יכירו את מנגנוני השימור בישראל, את הקשר שבין שימור לתכנון, את הכלים הקיימים ואת אפשרויות הפיתוח הגלומות במעשה השימור.

מטרת הקורס: להכשיר רכזי תכנון בהיבטי השימור במגזר הכפרי, אשר במסגרת תפקידם יוכלו לרכז את תהליכי התכנון והפיתוח של אתרי המורשת הקיימים בתחום יישובם ובשטחים הפתוחים, לרכז את שימורם הפיזי, לבצע עבודות תחזוקה של אתרים אלו ולסייע בפועל בהעשרת הפוטנציאל ודרכו את אינוונטר האתרים הישראלי לשימור.

יעדים: הכרות והבנה עם עקרונות השימור, הכרות עם הכלים והמנגנונים לשימור הקיימים בישראל, הבנת הקשר שבין תכנון לשימור, הכרות עם תהליך השימור הפיזי.

קהל יעד

הקורס מיועד לכל אלה העוסקים בפועל בתחום תהליכי התכנון בהיבטי השימור במגזר הכפרי ובהם: בוגרי קורס התכנון במרחב הכפרי, נציגי וועדות השימור והתכנון, רכזי תכנון או רפרנטים לענייני שימור ביישובים הכפריים, במועצות האזוריות, בוועדות התכנון השונות, במשרדי הממשלה, סטודנטים ואנשי אקדמיה בתחום רלבנטי, מתכננים המתמחים במגזר הכפרי ותושבים מתעניינים או פעילים ביישובם, בעלי קרקעות.

משך לימודים

מסגרת הקורס: 80 ש"ל אקדמיות, 10 מפגשים (אחת לשבועיים), ימי ה' 08:30-16:00.

תוכנית לימודים

מבואות:
 • הצגת גופי השימור בארץ
 • מבוא לשימור: מה זה שימור ומה משמרים, תולדות השימור ומחשבת השימור.
 • תהליך השימור
 • ערכים בשימור
 • בעלי המקצוע
 • מגנון לשימור בישראל
משמעות השימור:
 • למה לשמר? מודרניות, לאומיות, זיכרון קיבוצי, היסטוריוגרפיה, נרטיב ומיתוס, ערכים בשימור
 • המשמעות התכנונית של הכרזה לשימור.
מתודולוגיה וכלים:
 • סקר כבסיס להכנת תיק תיעוד: ניתוח מקורות היסטוריים, ניתוח טיפולוגי של מבנים.
 • תיעוד ובחירת אתרים ומתחמים לשימור בישובים הכפריים
 • חשיבות התיעוד לתהליך השימור במגזר הכפרי, הכנת נספח שימור 
תכנון אתרים לשימור במגזר הכפרי
 • השוואה בין שימור מרקם במרחב האורבאני לבין שימור מרקמי במרחב הכפרי
 • שימור בישוב כפרי והמשמעות התכנונית, מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
הציבור והקהילה בתהליך השימור:
 • "מהאנשים והשכנים שאכפת להם ועד לוועדות מקומיות" - תפקידים וכלים
 • היבטים קהילתיים של שימור במגזר הכפרי 
היבטים כלכליים בשימור:
 • ההיבטים הכלכליים של השימור- ערכים כלכליים, הצגת דוגמאות מהסביבה הקרובה
 • הממשק שבין השימור לתיירות
מקרי בוחן בישובים כפריים:
 • תיאור חקרי בוחן ביישובים כפריים שונים: קיבוץ, מושב, יישוב קהילתי, ההרחבות בקיבוצים
 • שימור הנוף הקיבוצי הייחודי בהתייחס למדיניות רשות מקרקעי ישראל
 • על הגן הקיבוצי
 • שימור מורשת במרחב החקלאי / שימור הישוב הכפרי ומורשתו
 • על בחירת ערכי השימור ע"י הקהילה בקיבוץ
 • תיאור מקרי בוחן ביישובים כפריים שונים – מושבה, כפר ערבי, מרכז שירותים: 
 • שימור מבנים, ומכלולים בשטחים פתוחים
שימור מורשת במרחב החקלאי / שימור הישוב הכפרי ומורשתו
 • סיור במועצה אזורית גליל עליון: לבחינת תהליכי שימור

תעודה

למסיימים אשר יעמדו במטלות הקורס בהצלחה, תוענק תעודה מטעם האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה.

דרישות הקורס: הגשה של פרוייקט גמר והשתתפות בלפחות 80% מן השיעורים.
תחומי לימוד נוספים בהמכללה האקדמית כנרת הנדסה, חברה ורוח תעודה