ClickCease

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

תואר שני בלימודי הנדסה עירונית - MUE

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך

תואר שני בלימודי הנדסה עירונית - MUE

הטכניון - היחידה ללימודי חוץ והמשך מציעה לך תואר שני בלימודי הנדסה עירונית - MUE. תואר המדגיש רוחב יריעה וראיה רב דיסציפלינארית כמתחייב מאופיין של ערים. מטרת התכנית הקניית היכרות עם מספר תחומים שונים ויחסי הגומלין ביניהם, ולפיכך לתואר המוצע אוריינטציה מקצועית. התכנית מורכבת ממקצועות המכסים את כל תחומי הידע הנדרשים לעיסוק מיומן של תחום ההנדסה העירונית.

על המהנדס העירוני מוטלת החובה לדעת כיצד להתייחס לזכויות המשפטיות במקרקעין, לדיני תכנון ובנייה, לדיני רשויות מקומיות ולמשפט מינהלי כללי. כמו כן, עליו לדעת כיצד לנהל את הצוות הגדול שבמחלקה, כיצד לתאם ולהשיג מטרות מול גורמים מנהליים אחרים וכיצד לנהל סכסוכים עם יזמים, שכנים ועמותות אזרחיות. התואר המקצועי – הנדסה או אדריכלות – של מהנדסי הערים איננו מספיק למילוי התפקיד. להכרה זו הגיעו גם מהנדסי הערים עצמם, המאוגדים באגודה מקצועית.

על מנת להבטיח למהנדסים את הידע הנדרש לתחום ההנדסה העירונית, הטכניון מציע תואר ייחודי אשר מטרתו להכשיר אנשים העוסקים בתחום ההנדסה העירונית במגזר הציבורי והממשלתי או כנותני שירות למגזר המוניציפאלי/ציבורי. לעומדים בדרישות התכנית יוענק תואר MUE – מגיסטר בהנדסה עירונית מטעם ביה"ס לתארים מתקדמים של הטכניון. קבלת התואר מותנית בעמידה בדרישות ביה"ס לתארים מתקדמים וזאת בכפוף לתקנון ביה"ס.

הלימודים מתקיימים בחיפה.
תחומי לימוד נוספים בטכניון חוץ