ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי טכנולגיות כימיה,סביבה ומזון

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי טכנולגיות כימיה,סביבה ומזון

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מציעה מגוון קורסים בתחום טכנולוגיית המים, כימיה, סביבה ומזון.

קורס דוגמי מי נופש

הקורס נועד להקנות לבוגריו ידע בסיסי בתחום איכות מי דיגום ופיקוח. הקורס כפוף לתוכנית הלימודים של משרד הבריאות  ולבוגריו תוענק תעודת דוגם מי נופש מטעמו. הקורס מונה 40 שעות לימוד, הכוללות מבחן וסיור.

קורס דוגמי מים

הקורס נועד  להקנות לבוגריו ידע בסיסי בתחום איכות המים ודיגום מים. לבוגרי הקורס תוענק תעודה מאושרת ממשרד הבריאות והם יוכלו לשמש כדוגמי מים.  הקורס מונה 40 שעות לימוד, הכוללות מבחן וסיור.

קורס מתקיני מזח"ים

הקורס נועד להכשיר ולהסמיך גננים,חקלאים, אנשי תחזוקה במפעלים ואנשים ממקצועות טכניים לשמש כמתקיני ובודקי אביזרים מונעי זרימה חוזרת.  הקורס מונה 40 שעות לימוד המלוות בהתנסות מעשית.

קורס מיקרוביולוגיה תעשייתית

הקורס נועד להקנות למיקרוביולולוגים ולללבורנטים בעלי רקע במיקרוביולוגיה בסיסית שיטות עבודה בתחום המיקרוביולוגיה התעשייתית וידע בנוגע לאפשרויות היישום של מיקרואורגניזמים בענפי התעשייה השונים.  הקורס כולל 40 שעות לימוד אקדמיות.

קורס טכנולוגיה של מזון

הקורס מיועד ללבורנטים, לאנשי הצוות הטכני ולאנשי הייצור במפעלי מזון ולבעלי רקע בסיסי בביוכימיה. הללו ירכשו ידע אודות תעשיית המזון על מגוון ענפיה, תוך לימוד והבנת העקרונות הבסיסיים העומדים מאחורי הטכנולוגיות החשובות בתחום זה. הקורס כולל 40 שעות לימוד אקדמיות.

קורס טכנולוגיה בהנדסה גנטית

הקורס נועד להעניק ללבורנטים ולעובדי מעבדה ידע בתחום ההנדסה הגנטית. הקורס מונה 50 שעות לימוד אקדמיות וכולל התנסות מעשית במעבדה בטכניקות בסיסיות בתחום.