ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי ניהול פיננסי

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי ניהול פיננסי

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה מציעה מגוון קורסים בתחום הניהול הפיננסי.

קורס חשבי שכר בפיקוח לשכת רואי חשבון

הקורס נועד להקנות למנהלי חשבונות ולחשבי שכר ידע בכל הנודע לחישובי משכורות ושכר עבודה על פי הניכויים השונים ולהכינם למבחן חיצוני בלשכת רואי החשבון. על המועמדים לקורס להיות בוגרי 12 שנות לימוד לפחות ובעלי תעודת מקצוע סוג 1 בהנהלת חשבונות לפחות. הקורס כולל 150 שעות לימוד הנפרשות ע"פ 30 מפגשים.

קורס יועצי מס - לבעלי סוג 2 בהנהלת חשבונות

הקורס נועד להכין את משתתפיו לבחינות הנערכות ע"י נציבות מס הכנסה לקבלת תעודת יועץ מס (הכל בכפוף לאישור נציבות מ"ה). על המועמדים לקורס להיות בגירים תושבי ישראל, בעלי תעודת בגרות או תואר אקדמי ותעודת יושר מהמשטרה. לחלופין עליהם לעמוד בבחינות הנערכות ע"י המועצה, אשר ניתן לגשת אליהן גם לאחר סיום הלימודים במכללה. רק לבני 23 ומעלה תינתן הכרה כיועץ. הקורס כולל 640 שעות אקדמיות הנפרשות ע"פ 152 מפגשים.

קורס חשבונאות ניהולית - תמחיר

הקורס נועד להקנות למשתתפיו ידע בנוגע להקמת מערכת תמחיר, סוגים שונים של מערכות תמחיר וביצוע והכנת הצעות מחיר. על המועמדים לקורס להיות בוגרי 12 שנות לימוד ומעלה. הקורס כולל  48 שעות אקדמיות הנפרשות על פני 12 מפגשים.

ניתוח כדאיות השקעה בפרויקטים

הקורס נועד להקנות ל מנהלי תפעול, ייצור, משאבי אנוש, כספים וכיו"ב, מושגים ושיטות הקשורים בניהול איכותי וכלכלי בעידן המודרני, תוך מתן דגש  דגש על עקרונות הבקרה הכוללת מההיבט הכלכלי ארגוני עסקי. משתתפי הקורס ילמדו אודות ההיבטים השונים של הבקרה הפנים ארגונית וילמדו להעריך תהליכים מרכזיים בארגונים יצרניים ושאינם כאלה ולבנות מערכת מדדי איכות ככלי ניהולי בארגון.  על המועמדים לקורס להיות בוגרי 12 שנוות לימוד ומעלה בעלי ידע בסיסי בהפעלת מחשב. רקע תעשייתי וארגוני ובקיאות באנגלית טכנית יהוו יתרון.  הקורס כולל 32 שעות אקדמיותהנפרשות ע"פ 8 מפגשים.

קורס הכרת שוק ההון

הקורס נועד להקנות למשתתפיו ידע וכלים בתחום ההשקעות בשוק ההון בארץ ובעולם. הקורס כולל 32 שעות אקדמיות הנפרשות ע"פ  8 מפגשים.