ClickCease

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי הבטחת איכות

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - היחידה ללימודי תעודה

קורסי הבטחת איכות

המכללה הטכנולוגית אורט בראודה מציעה מגוון קורסים בתחומי הבטחת האיכות.

הלימודים מתקיימים בכרמיאל.

קורס הבטחת איכות משולבת

הקורס מיועד לאנשי מערכות מידע, עובדים ומנהלים בתחומי מערכות האיכות ומנהלי תפעול, ייצור, משאבי אנוש וכיו"ב. מטרתו היא להקנות למשתתפיו את היכולת להפעיל, להבין לשפר מערכות איכות בארגונים בכלל ובארגונים תעשייתיים בפרט, תוך שימוש בשיטות מעודכנות. על המועמדים לקורס להיות בעלי 12 שנות לימוד ומעלה וידע בסיסי בהפעלת מחשב. לבעלי רקע תעשייתי וארגוני ואנגלית טכנית תוענק עדיפות. הקורס כולל 120 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 30 מפגשים (הלימודים נערכים במתכונת של שני מפגשים בשבוע בשעות הערב). בין נושאי הלימוד בקורס: בוא - מושגי איכות, הגדרות, מודעות לאיכות. גורמי איכות: הבטחת איכות בארגונים, עקרונות ניהול איכות, אמינות ובקרת תכן, תורת המדידות, מבוא לסטטיסטיקה יישומית, שימוש המחשב לאיסוף ומעקב נתוני איכות, מהות SPC, תקני איכות לאומיים ובינלאומיים, בקרת תיעוד ומידע, איכות התפעול, פעולות מתקנות, פעולות מונעות, מבדקים פנימיים, טכניקות לקביעת יעדי שיפור מתמיד, ניטור תהליכים, כלכלת האיכות, האיכות כגורם עסקי, יישום דרישות האיכות על פי תקני איכות שונים בתעשיות שונות: ת"י 18000, ISO-27000,ISO-17025 ,ISO-14001, ISO-9001:2008, 22000-ISO ועוד. 

סדנת תקני איכות לאומיים ובין - לאומיים

הסדנא נועדה להקנות למנהלי איכות, תפעול ומשאבי אנוש וכן לחברי הנהלה ולעורכי מבדקים ידע בשיטות מערכות האיכות והתאמתן לדרישות תקני איכות השונים. המועמדים לסדנא נדרשים להכרת מושגי איכות בסיסיים, ניסיון או השתתפות בהתאמת מערכות האיכות לדרישות התקן ISO-9001 מהדורת 2000, דרישות מנה"ר וכו'. לבעלי ידע בנוגע להתקן ISO-19011 קוים מנחים לערכית מבדקים משולבים ולמועמדים המגיעים מארגונים בהם הנושאים/תקנים רלוונטיים, תוענק עדיפות. הסדנא תכלול 12 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני  3 מפגשים.

סדנת GMP בתעשייה הביוטכנולוגית

הקורס מיועד לבעלי רקע בביוכימיה, ביולוגיה או כימיה שיעמדו בראיון קבלה עם יועץ המחלקה.הקורס מיועד להקנות למשתתפיו ידע, שיטות וכלים לאבטחת איכות בתעשייה הביוטכנולוגית. מדובר בסדנא מרוכזת של שלושה ימים, הכוללת 24 שעות אקדמיות.

קורס עורכי מבדקי איכות

הקורס נועד להקנות למנהלי איכות ולעובדים שמתוכננים לבצע מבדקי איכות מידע לעריכת מבדקי איכות על פי דרישות תקנים שונים כמו תקן ישראלי 18001, ISO-14001 ,  ISO-9001:2008. הקורס כולל 24 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 6 מפגשים.

סדנת הכנת נהלים

הדסנא נועדה להקנות לעובדים בתחום ניהול האיכות שיטות להכנת נהלים ותחזוקתם.
הסדנא כוללת 12 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 3 מפגשים.

סדנת אבטחת מידע

הסדנא נועדה להקנות למנהלי איכות ולמנהלי מערכות מידע ידע אודות בניית תהליך ומיסודו בתחום אבטחת מידע. הסדנא תכלול 12 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני 3 מפגשים.

סדנת ניהול איכות בפרוייקטים

הקורס נועד להקנות למנהלי איכות ולמנהלי פרוייקטים ידע אודות בניית מערכת ניהול איכות בפרוייקטים. הקורס כולל 12 שעות לימוד אקדמיות שתתפרשנה על פני 3 מפגשים.

תורת המדידה ומטרולוגיה

הקורס מיועד לאנשי מערכות מידע, עובדים ולמנהלים בתחומי מערכות האיכות ולמנהלי תפעול, ייצור, משאבי אנוש וכו'. מטרתו היא להקנות לבוגריו מושגים ושיטות לשימוש תקין באמצעי המדידה השונים וכלים להבנת תהליכי כיול ומדידות בתחומים שונים.  לקורס יתקבלו בעלי 12 שנות לימוד.