המכללה האקדמית ספיר

לימודי הנדסאי בניין - הנדסאי הנדסה אזרחית

המכללה האקדמית ספיר

לימודי הנדסאי בניין - הנדסאי הנדסה אזרחית

המרכז הטכנולוגי להנדסאים במכללה האקדמית ספיר מציע לימודי הנדסאי בניין (הנדסאי אזרחי).

במגמה להנדסה אזרחית קיימות שתי התמחויות: ניהול הבנייה ותכנון מבנים.

הלימודים מתקיימים בנגב המערבי, סמוך לשדרות. 

תנאי קבלה

על מנת להתקבל ללימודים נדרשים המועמדים לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
1. ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:
 • מתמטיקה - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
 • אנגלית - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
 • מקצועות העברית (אחד מהבאים: חיבור, ספרות, לשון או הבעה) - ברמה של 2 יחידות בגרות לפחות.  
 • יתקבלו  גם שני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.
2. תעודת בגרות מלאה.

3. אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה ללימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או במכללה אקדמית (למעט מכינה ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוסיקה, אומנות וכדומה), או מכינה 30+ (*) או מכינה אקדמית לעולים, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והמהווה אישור קבלה ללימודים גבוהים באותו מוסד.
זאת בכפוף לתנאים הבאים:
 • באישור יצויין שהסטודנט עמד בכל דרישות המכינה.
 • המקצועות שנלמדו במכינה היו בין היתר מתמטיקה, אנגלית, הבעה בעברית (**).
 • היקף השעות המינימאלי במקצועות שלעיל יהיו:
א. מתמטיקה - 200 שעות לימוד.
ב. אנגלית - 200 שעות לימוד.
ג. הבעה בעברית - 100 שעות לימוד.
- ניתן ציון של 55 לפחות במקצועות שלעיל.
(*) לאישור על סיום מכינה 30+ יידרש לצרף אישור על סיום 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי בארץ או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל-12 שנות לימוד.
 (**) במקרים בהם נלמד מקצוע אוריינות אקדמית ולא הבעה בעברית יידרש לצרף תוכנית לימודים לבדיקת מה"ט.
 - מועמד שיתחיל את הלימודים במכללה בגיל 35 ומעלה יהיה פטור מתנאי הקבלה ויידרש להציג אישור על 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי מוכר בארץ כתנאי קבלה. החרגות לתנאי קבלה
כסטודנט מן המניין
1. על-סמך לימודים בארץ
 • תעודת גמר על סיום מכינה טכנולוגית, חתומה על ידי הגורם המוסמך במה"ט.
 • אישור מה"ט על ציון סופי עובר (55 ומעלה), בבחינות גמר ממלכתיות שהתקיימו על ידי מה"ט למכינה טכנולוגית בכל אחד משלושת המקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית.
 • שילוב של אישור ממשרד החינוך על ציון בגרות (55 ומעלה) בחלק מהמקצועות המצוינים בסעיף ב' לעיל, ואישור מה"ט על ציון סופי (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות במכינה טכנולוגית במקצועות האחרים הנדרשים כתנאי קבלה (מתמטיקה אנגלית או עברית).
 • דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה"ט או במשרד החינוך.
 • תואר ראשון B.A. או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
2. על-סמך לימודים בחו"ל - אחד מהתנאים הבאים
 • אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לבגרות.
 • אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך להשכלה על תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא.
 • אישור היחידה להערכת תארים במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לתואר ראשון לפחות.
כסטודנט על תנאי
 • מועמד ללימודים יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) באחד ממקצועות הבגרות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל. את התנאי יהיה עליו להשלים עד תום השנה הראשונה ללימודיו ולא יאוחר מכך.
 • מועמד ללימודים שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) בבחינת גמר ממלכתית של מה"ט באחד מהמקצועות (או מתמטיקה, או אנגלית, או עברית).
* מועמד אשר אינו עומד בתנאי הקבלה המפורטים יוכל להצטרף לתכנית לצורך השלמתם טרם הגשת המועמדות.

תהליך הקבלה
 • על כל מועמד להציג תנאי קבלה על פי הנדרש.
 • מועמד שנרשם למגמה יוזמן למכינה בת שמונה ימים במתמטיקה ובתום המכינה תיערך בחינה על החומר הנלמד כאשר ציון הסף לקבלה למגמה הינו 85. המכינה כרוכה בתשלום.
 • שקלול תנאי הקבלה בצירוף ציון הבחינה הם שייקבעו את קבלתו למגמה.
 • מועמדים אשר יבחרו יוכלו להיבחן בבחינת פטור ללא השתתפות במכינה (השתתפות בבחינת הפטור כרוכה גם היא בתשלום). מועמד אשר יעמוד בציון 85 ומעלה בבחינה ויעמוד בתנאי הקבלה הר"מ, יתקבל ללימודים ויהיה פטור מהשתתפות במכינת המיון.
 • מועמד אשר יקבל בבחינת הפטור ציון נמוך מ-85 יהיה מחוייב לקחת חלק במכינת המיון ולעמוד בתנאי הסף הנדרשים כפי המתואר לעיל.
* ההנהלה רשאית לעדכן את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. הרף המינימאלי לקבלה הינו בהתאם להתפלגות הציונים באותה השנה.
* תינתן עדיפות למועמדים בעלי תנאי קבלה מלאים.
* עדיפות תינתן למועמדים בעלי הישגים גבוהים מהמצויינים לעיל.

תנאי קבלה לסמסטר תכנון מבנים
בוגרי המגמה לניהול הבנייה המעוניינים במסלול תכנון מבנים יכולים להמשיך לסמסטר נוסף בתנאי שהם עומדים בתנאי הסף הבאים:
 • סיימו את לימודיהם במגמה להנדסה אזרחית - ניהול הבנייה ועמדו בכל הקורסים בהצלחה.
 • קיבלו בבחינה הממלכתית (ללא שקלול עם המגן) ציון של 65 לפחות במקצועות חישוב סטטי וקונסטרוקציות בטון, או לחילופין ציון 70 ומעלה בבחינה הממלכתית באחד משני המקצועות וציון 60-65 במקצוע השני.
 • קיבלו ציון סופי עובר (55) בבחינות החיצוניות במקצועות ארגון וניהול אתר ובבטיחות.

ניהול בנייה

מגמת הנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה מכשירה הנדסאי בניין לניהול, פיקוח וביצוע פרויקטי בנייה לתעשייה, למגורים ולבניה הציבורית.

בוגרי המגמה יוכלו להירשם בפנקס הקבלנים. וכן, יוכלו הבוגרים לקבל את התואר "מנהל עבודה" ולנהל אתר בניה, לאחר שישלימו בחינה נוספת מטעם משרד העבודה ובכפוף לתנאים המוגדרים.

משך הלימודים:
מסלול בוקר - שנתיים, 4 ימים בשבוע (בין הימים א'-ו'). 
מסלול ערב - שלוש שנים, 4 ימים בשבוע - 3 ימים 16:45-21:35 ויום ו' 8:30-13:30.

תכנון מבנים

מגמת הנדסה אזרחית בהתמחות תכנון מבנים מכשירה הנדסאי בנין לעריכת תכניות קונסטרוקציה למבנים עד 4 קומות (מבנה פשוט כהגדרתו בחוק), כולל תכניות קונסטרוקציה לשינויים ותוספות למבנים.

הנדסאי הבניין ממלאים תפקידי תכנון, פיקוח וביצוע בתחומי בניה רבים כמו: בניה לתעשיה, למגורים ולבניה ציבורית.

משך הלימודים:
סמסטר ערב נוסף על ההתמחות בניהול הבנייה - 4 ימים באמצע השבוע 16:45-21:35 ויום ו' 8:30-13:30 (משך הסמסטר בכפוף להנחיות מה"ט).
תחומי לימוד נוספים בספיר
מרכז קדם אקדמי/ מכינות
המרכז ללימודי חוץ והמשך