ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בהתמחות בסוציולוגיה במסלול דו חוגי

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בהתמחות בסוציולוגיה במסלול דו חוגי

סוציולוגיה היא לימוד וחקר החברה האנושית. הסוציולוגים עוסקים בלימוד שיטתי של פעילויות גומלין בין אנשים, בתופעות חברתיות ובתהליכים ומבנים חברתיים. הסוציולוגיה היא מדע בסיסי המשמש כתשתית לתחומי לימוד ומחקר רבים, כמו: ארגונים, משאבי אנוש, סוציולוגיה של הדת, סוציולוגיה של הרפואה, סוציולוגיה של המדע והטכנולוגיה ועוד. אנתרופולוגיה היא לימוד וחקר התרבות האנושית. האנתרופולוגים עוסקים בחקר תרבויות שונות. הלימוד והמחקר האנתרופולוגיים מאפשרים להכיר עושר של תרבויות, לתעד תרבויות ההולכות ונעלמות, ללמוד על תרבויות שונות ועוד.

הלימודים מתקיימים בעכו.

מידע כללי

הלימודים מקנים לסטודנטים כלי חשיבה להבנת המציאות החברתית ולאיתור הגורמים המעצבים אותה. באמצעות כלי חשיבה אלו ילמדו הסטודנטים לנתח תהליכים חברתיים ולהעריך מקצועית וביקורתית את המציאות החברתית, במהלך הלימודים מושם דגש על חקר החברה המודרנית והפוסט-מודרנית בכלל ועל החברה הישראלית בפרט. במחלקה נלמדות תיאוריות סוציולוגיות הדנות בבעיות אוניברסליות וישראליות בולטות כגון: ריבוד חברתי, ארגונים, עיור, משפחה, הגירה, קונפליקטים חברתיים, היבטים חברתיים של הרפואה, זקנה, זהות חברתית. כמו-כן, במהלך הלימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה רוכשים הסטודנטים מיומנויות מחקריות המאפשרות להם להעריך ולבצע מחקרים באופן עצמאי.

תנאי קבלה

◄ ממוצע בגרות 85 ומעלה ◄ או זכאות לתעודת בגרות וציון פסיכומטרי 500 ומעלה ◄ או סיום מכינה קדם אקדמית בממוצע 85 ומעלה ◄ או סיום מכינה קדם אקדמית וציון פסיכומטרי 500 ומעלה ◄ או תעודת סיום תיכון שקולה מחו'’ל וציון פסיכומטרי 500 ומעלה ◄ או קבלה באמצעות ’אפיק מעבר’ של האוניברסיטה הפתוחה: מועמדים שלמדו וסיימו בהצלחה ארבעה קורסים שונים של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף נקודות כולל של 20 נקודות ומעלה בממוצע 80 ומעלה. מועמדים שעמדו בתנאים אלו לא יחויבו בתעודת בגרות.

משך הלימודים

הלימודים נמשכים 3 שנים.

תכנית הלימודים

בין נושאי הלימוד: ◄ אדם, חברה, סביבה: היבטים גלובליים ומקומיים ◄ אי-שוויון חברתי ◄ אכיפת חוק בחברות שסועות ◄ ארגונים, מוסדות וחברה אזרחית בחברות מוסלמיות ◄ אתניות בישראל - עבר והווה

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, יוענק תואר ראשון B.A בהתמחות בסוציולוגיה במסלול דו חוגי מטעם האקדמית גליל מערבי.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי